Ανήλικοι

Οι ανήλικοι είναι λιγότερο εφοδιασμένοι να αντιμετωπίσουν τις επιδράσεις του αλκοόλ, σωματικά και συναισθηματικά. Η ίδια ποσότητα αλκοόλ θα επηρεάσει περισσότερο το σώμα ενός παιδιού ή νέου σε σχέση με το σώμα ενός ενήλικου, γιατί παιδιά και νέοι βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης.

Για το λόγο αυτό, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, έχουν θεσπισθεί νόμοι που απαγορεύουν την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικους. Στην Κύπρο ο «Περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος (Κεφ. 144)», όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί [άρθρο 5Α (3)]:

«Η λήψη ή η κατανάλωση οινοπνευματώδους ποτού από πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών απαγορεύεται»