Νομοθεσία

Οι Οδικής Ασφάλειας Νόμοι 1986 έως 2012 περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ρυθμίσεις που αφορούν στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατ’ αρχήν καθορίζονται τα όρια κατανάλωσης αλκοόλ, τα οποία είναι:

(α)    22 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (microgrammes) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (millilitres) εκπνοής ή

(β)    50 χιλιοστά του γραμμαρίου (milligrammes) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (millilitres) αίματος

Στη συνέχεια γίνεται σαφές ότι οποιοσδήποτε οδηγεί ή επιχειρεί να οδηγήσει οποιοδήποτε όχημα σε κάποιο δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ η αναλογία της οποίας -στην εκπνοή ή το αίμα- υπερβαίνει τα καθορισθέντα όρια, είναι ένοχος αδικήματος.

Η μέτρηση εκπνοής γίνεται με συσκευές. Η νομοθεσία προβλέπει δύο μετρήσεις: την προκαταρκτική εξέταση εκπνοής και την τελική εξέταση δειγμάτων εκπνοής. Τις μετρήσεις διενεργεί η αστυνομία.

Η αστυνομία δικαιούται να ζητήσει δείγμα εκπνοής για προκαταρτική εξέταση. Επισημαίνεται ότι αν κάποιος αρνείται ή αποφεύγει να δώσει δείγμα εκπνοής, είναι ένοχος αδικήματος και η αστυνομία δικαιούται να τον συλλάβει χωρίς δικαστικό ένταλμα αν έχει εύλογη υποψία ότι υπάρχει αλκοόλ στο σώμα του.

Τονίζεται ότι η μόνη αιτία για την οποία κάποιος μπορεί να αρνηθεί να δώσει δείγμα εκπνοής θεωρείται αιτία η οποία έχει σχέση με ιατρικούς λόγους, γεγονός που πιστοποιείται από υπογεγραμμένη βεβαίωση ιατρικού λειτουργού.

Για να διερευνηθεί αν κάποιο πρόσωπο, στο δείγμα εκπνοής του οποίου έχει γίνει προκαταρτική εξέταση, έχει διαπράξει το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, η αστυνομία μπορεί να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό να δώσει δύο δείγματα εκπνοής για τελική εξέταση, μετά από δέκα τουλάχιστον λεπτά από τη στιγμή που δόθηκε το δείγμα εκπνοής για την προκαταρκτική εξέταση. Αν η παραχώρηση δείγματος εκπνοής δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, τότε η αστυνομία μπορεί να ζητήσει να δοθεί δείγμα αίματος για εργαστηριακή ανάλυση.

Αν κατά την τελική εξέταση των δύο δειγμάτων εκπνοής καταγραφούν διαφορετικές ενδείξεις για την ποσότητα αλκοόλ, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη ένδειξη. Και εδώ τονίζεται ότι αν κάποιος αρνηθεί να μεταβεί στο χώρο όπου υπάρχει ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός για τη διενέργεια τελικής εξέτασης ή αρνείται ή αποφεύγει να δώσει δείγμα εκπνοής όταν του ζητηθεί, είναι και πάλι ένοχος αδικήματος και η αστυνομία οφείλει να τον ενημερώσει σχετικά.

 

Εξώδικη Ρύθμιση & Βαθμοί Ποινής

Με βάση τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2012 (Ν. 90(Ι)/2012 / δημοσίευση ημερομηνίας 3/7/2012), προστέθηκαν στον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο (Ν. 47(Ι)/1997), πρόνοιες βάσει των οποίων για πρώτη φορά, είναι δυνατή η εξώδικη ρύθμιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, στις περιπτώσεις όπου η αναλογία της αλκοόλης στην εκπνοή υπερβαίνει το καθορισμένο, με βάση το Νόμο, όριο των 22μg/100ml (22 εκατομμυριοστών του γραμμαρίου αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου εκπνοής), αλλά είναι μικρότερη από 71 μg/100ml.

Επιπρόσθετα, ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν.109(Ι)/2012) τροποποίησε το άρθρο 20Α του Νόμου 86/1972, σε σχέση με την επιβολή βαθμών ποινής για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Με βάση τον ίδιο τροποποιητικό Νόμο, υπάρχει πλέον η δυνατότητα επιβολής βαθμών ποινής από το Δικαστήριο, όχι μόνο στην περίπτωση της άρνησης ή αποφυγής παροχής δείγματος εκπνοής για σκοπούς προκαταρκτικής εξέτασης, αλλά και για σκοπούς τελικής εξέτασης (από 1 μέχρι 6 βαθμούς ποινής).

 

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης Εξώδικο Πρόστιμο Βαθμοί Ποινής από την Αστυνομία και Κατώτατο Όριο βαθμών ποινής από το Δικαστήριο Ανώτατο Όριο Βαθμών Ποινής από το Δικαστήριο
Αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή
23 μg/100 ml – 35 μg/100 ml 100€ 0 2
36 μg/100 ml – 55 μg/100 ml 200€ 2 4
56 μg/100 ml – 70 μg/100 ml 300€ 3 6
71 mg/100 ml και άνω Δεν εκδίδεται εξώδικο – Ετοιμασία υπόθεσης για Δικαστήριο 3 6
Άρνηση ή αποφυγή παροχής δείγματος εκπνοής, για προκαταρκτική ή τελική εξέταση   1

6